B R O W • G A M E  Tint and threading by brow artist @eilisdowneymakeup #threading #brow #browgame #definition